| hlavní stránka | kde jsme byli | kecárna | fotogalerie |  


Stanovy šodúdu VYPRAHLO

Vydáno dne 07. 08. 2005 (5527 přečtení)
Autor: Honza | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mail | Vytisknout článek


Chcete-li se stát členy šodúdu VYPRAHLO, či chcete vědět jak to s Vaším členstvím vlastně je, určitě si přečtěte naše stanovy, předejdete tím množství nepříjemných překvapení a nedorozumění.

I. тмин

Základní ustanovení

1. Sdružení ohrožených dobrodruhů všeho druhu šodúd VYPRAHLO je humorným sdružením fyzických osob bez právní subjektivity.

2. Cílem šodúdu VYPRAHLO je pořádání expedic do přírody zemí celého světa.

3. Sídlem šodúdu VYPRAHLO je byt č. 6 na ulici Fráni Šrámka 12 v Ostravě-Mariánských Horách.шафран

II.

Poslání a úkoly

1. Hlavním posláním šodúdu VYPRAHLO je vlastní obveselení v rámci zákonem povolených norem.

2. Hlavním úkolem je alespoň jednou do roka uspořádat psychoerekční expedici.

III.

Orgány sdružení

1. Sdružení je založeno na demokratických principech nepřipouštějících jakýkoliv aktivní odpor proti rozhodnutí příslušných orgánů. Přesto se proti jejich rozhodnutím lze odvolat, a to písemně do 14 dnů od vynesení usnesení, přezkoumání probíhá vždy v místě bydliště jednoho ze členů Rady (viz. níže), každý sudý týden v Ostravě, každý lichý v Sezemicích (pozn. může se samozřejmě stát, že odvolání nepřijde na příslušnou adresu a v tom případě nemůže být vyslyšeno, doporučuje se tedy podat dvojí odvolání (toto je prozíravé i z toho důvodu, že členové Rady nemusí vždy přesně vědět, jaký je týden)).

2. Přehled hierarchie základních orgánů sdružení:

a) nejvyšším orgánem sdružení je Rada složená ze zakládajících členů - Jana Krátkého (bytem Lafyettova 6, Olomouc) a Jiřího Kučery (bytem Fráni Šrámka 12, Ostrava-Mariánské hory).

b) druhým nejvyšším orgánem je Valné hromada (dále jen VH), které předsedá náhodně zvolený přítomný člen sdružení (výběr je založen na vyřazovacím způsobu kámen - nůžky - papír).

c) Nejvyšší kontrolní orgán (NKO).

d) další orgány sdružení: Disciplinární komise (DK), Finanční komise (FK), Proviantní komise (PK), Regenerační komise - komise pro odpočinek (RK - KPO), Ubikační komise (UK), Operační komise (OK), Zdravotnická komise (ZK), Komise pro zábavu a humor (KPZH), Vzdělávací komise (VK), Komise pro záznamy (KPZ), Operantní komise - komise pro udržení pořádku, kooperace, integrity a komunikace komisí (OK - KPUPKIKK). Tyto orgány může zřídit Rada v případě potřeby na podnět Valné hromada.

3. Funkce orgánů:

a) Rada - funkcí Rady je přijímat nové a vylučovat staré členy, přičemž klíč, podle kterého tyto operace probíhají se ponechává na vynalézavosti členů Rady; svolává VH; obsazuje posty v jednotlivých komisích a rozhoduje o pořádání, místě a termínu jednotlivých expedic. Povinností Rady je informování členů o změnách stanov.
Počet členů: 2 - Jan Krátký, Jiří Kučera

b) Valné hromada - hlavní funkcí VH je zajištění bezpečnosti členů Rady sdružení, toho je dosaženo již samotnou existencí VH, která má za účel vzbudit v řadách členstva pocit spolupodílnictví na rozhodování sdružení; druhou vedlejší funkcí VH je zajišťování tepla nutného k přežití v extrémních podmínkách chladného počasí (princip tulení)

Počet členů: je roven počtu účastníků expedice

c) Nejvyšší kontrolní - orgán vzniká v případě neshody mezi členy Rady, je jmenován na základě losování mezi členy Rady na základě výše zmíněného principu (k-n-p) vítěz obdrží dva hlasy, které musí uplatnit ve svůj prospěch.
Počet členů: 2

d) Disciplinární komise - se zabývá prohřešky proti Stanovám (kontrolou dodržování pravidel, popřípadě vymýšlením nových, ježto však musí schválena Radou). Disciplinární komise také zvažuje udělení trestů v případě porušení stanov. Usnesení musí být přijata nadpoloviční většinou.
Počet členů (min/max): 3/9

e) Finanční komise - spravuje majetek sdružení, přechovává hotovost a rozhoduje o rozdělení denních přídělů kapesného na osobu během expedice. FK zpravuje OK ? KPUKIKK k datu 31.5. každého roku o tom, který člen zaplatil roční členský příspěvek. Podává návrh expedičního rozpočtu, který je schvalován Radou. FK musí informovat registrované účastníky expedice o výši expedičního poplatku.
Počet členů: 2

f) Proviantní komise -sestavuje tabulky hodnot kalorických přídělů proviantu v závislosti na denní době, námaze potřebné k překonání terénu, počasí, převýšení, vzdálenosti, zatížení; dále zodpovídá za fyzický stav zažívacích traktů účastníků expedice, nebude-li v případě kolize PK vlastnit písemný souhlas postiženého, že jedl na vlastní nebezpečí, budou muset příslušníci proviantní komise poskytnout postiženému své spodní prádlo, případně příslušnou část poznamenaného oděvu; zajišťuje ve vlastním zájmu správné přerozdělení proviantu mezi nosiče.
Počet členů (min/max): 2/5

g) Regenerační komise -komise pro odpočinek nařizuje odpočinek a automasáže všem členům sdružení s výjimkou Rady, která má právo nařídit si odpočinek podle svého uvážení. Jakákoliv regenerace mimo dobu k tomu vyhrazenou je nepřípustná a trestná podle článku VII, odstavce 1. Charakter odpočinku je ponechán na uvážení komise, kompetenci k úpravám má Rada pouze ve smyslu snížení odpočinkové aktivity členů expedice.
Počet členů (min/max): 2/12

h) Ubikační komise - vyhledává vhodná místa k přenocování; zabezpečuje tábor před divokými šelmami a případnými nežádoucími pohledy členů horských hlídek, ochranářů apod. Rozděluje úkoly při stavbě příbytků. Proti těmto rozhodnutím se nemůže odvolat bez důvodných příčin žádný účastník expedice. Úkolem UK je také včasné zajištění finančních prostředků na ubytování od FK.
Počet členů (min/max): 2/3

i) Operační komise - se skládá z nadpoloviční většiny účastníků expedice, rozhoduje o dalším aktuálním průběhu expedice v závislosti na měnících se podmínkách. Členem OK nesmí být ani jeden ze členů Rady (Rada má pouze poradní hlas - k názoru Rady se OK může, ale nemusí přiklonit). Nepřikloní-li se OK k názoru Rady, stává se její názor automaticky pouze poradním. Dále o celé věci rozhoduje Rada.
Počet členů (min/max): viz. výše

j) Zdravotnická komise - aktivuje se v době potřeby zdravotnického ošetření někoho ze členů expedice nebo náhodných kolemjdoucích, kolemležících, kolemsedících, a jiných kolempotřebných jejichž stav zřetelně vypovídá o tom, že jejich životní funkce selhaly, selhávají nebo v brzké době selžou (pozn. z technických důvodů se nevztahuje na kolemběžící a kolempadající osoby). Její povinností je pokusit se maximálně se angažovat pro udržení a zlepšení aktuálního zdravotního stavu postižených osob.
Počet členů (min/max): 2/6

k) Komise pro zábavu a humor - skládá se ze všech členů expedice a jejím hlavním cílem je obecné obveselení (nejen účastníků expedice).
Počet členů (min/max): viz. výše

l) Vzdělávací komise - zajišťuje sběr a expresi důležitých poznatků z oblasti, kde expedice probíhá, probíhala a bude probíhat, dále musí zajistit požadované informace z oblasti obecné biologie, geologie, geografie, politiky, politologie, sociologie, psychologie, grafologie, literatury, logiky, filozofie, klasické historie, chemie, obecné fyziky, matematiky, ekonomie, elektroniky, ekologie, genetiky, astronomie, astrologie, sportu, umění kromě loutkového divadla, ufologie, lingvistiky, zoologie, gerontologie, sexuologie, meteorologie, paleontologie, heraldiky, diplomacie, teologie, etiky, axiologie, fyziologie, neurologie, obecného lékařství, energetiky, kosmonautiky, ergoterapie, stomatologie, optometrie, architektury, žurnalistiky, farmacie, andragogiky, estetiky, japanologie, kulturologie, pedagogiky, sinologie, archeologie, vietnamistiky, etnologie, religionistiky, aquanautiky, oceánologie, seizmologie, vulkanologie, hypsografie, optiky, teleologie, taktiky, speleologie, histologie, sofistiky, metrologie, cimrmanologie, imunologie, tautologie, spektrografie, terminologie, kriminalogie, kynologie, statiky, ichtiologie, statistiky, urbanistiky, akustiky, ornitologie, dendrologie, mineralogie, alchymie, pomologie, egyptologie, filologie, fotoniky, vakuové a kryogenní techniky, informatiky, kybernetiky, optimalizace, grafiky, práva, demografie, toxikologie, botaniky, limnologie, parazitologie, biokybernetiky, mechatroniky, geodézie, kartografie, geometrie, metalurgie, rekreologie, regionalistiky, radiologie, designu, logistiky, polygrafie, polarografie, pornografie, obecné a speciální kulturní antropologie, diagnostiky, ontologie, muzikologie, gnozeologie, problematiky, glyptiky, farmakologie, fytologie, bibliografie, enviromentalismu, konfekce, módy, hermeneutiky, jiných hraničních a aplikovaných oborů a loutkového divadla. Tato komise je výjimečná tím, že nemusí existovat; člen expedice se může výsady členství v této komisi zříci a v ŽÁDNÉM případě do ní nesmí být nucen.
Počet členů (min/max): 0/119

m) Komise pro záznamy - zapisuje přehledně všechny významné údaje o pohybu, činnostech, průběhu (a jiných významných událostech) expedice. Povinností KPZ je celoročně vést seznam registrovaných členů a v období před expedicí poskytovat tyto záznamy FK (popř. OK-KPUPKIKK) k dalšímu využití.
Počet členů (min/max): 2/3

n) Operantní komise - komise pro udržení pořádku, kooperace, integrity a komunikace komisí dohlíží na výše zmíněné procesy a celkový pořádek ve sdružení; jejím členem musí být vždy alespoň jeden člen Rady. Povinností OK KPUPKIKK je zpravit člena, který zaplatil roční členský příspěvek (viz. článek IV, odst. 3, pís. b; článek V, odst. 1), o pořádání expedice, případně jiné akce šodúdu. OK KPUPKIKK zvláště pečlivě dohlíží na pružnost komunikaci mezi KPZ a FK.
Počet členů (min/max): 2/47

4. Existence některých orgánů sdružení by byla v období mezi expedicemi bezpředmětná, a proto dochází na období mezi nimi k jejich zrušení. Toto opatření se vztahuje na tyto orgány: Valné hromada, Proviantní komise, Regenerační komise komise pro odpočinek, Ubikační komise, Operační komise, Zdravotnická komise, Komise pro zábavu a humor, Vzdělávací komise.

IV.

Členství, povinnosti a práva členů

1. Vznik členství:

a) Řádným členem šodúdu se může stát každá osoba starší 15 let.

b) Členství vzniká na základě dohody mezi alespoň jedním členem Rady a uchazečem o členství. Členství je stvrzeno podpisem člena Rady do členské legitimace, kterou nový člen obdrží za poplatek Kč 15,-- do 14 dnů po přijetí (viz. článek V, odst. 3).

2. Zánik členství:

a) Zrušením nebo vystoupením z rozhodnutí člena.

b) Vyškrtnutím pro neplnění základních povinností (viz. článek IV.a odst. 3).

c) Úmrtím člena.

3. Povinnosti členů:

a) Povinností člena sdružení je zúčastnit se alespoň jednou za tři roky expedice, případně jiné význemem ekvivalentní akce pořádané šodúdem. Nesplní-li člen tuto povinnost, má Rada oprávnění tohoto člena zbavit členství a legitimace (viz. článek IV, odst. 2., pís. b).

b) Povinností člena je odvést roční členský příspěvek k 1. 5. každého roku (viz. odst. V, odst. 1.). V případě, že člen neodevzdá roční členský příspěvek do uvedeného termínu, nebudou mu toho roku poskytnuty nižádné informace o pořádání expedic.

c) Povinností člena je odvést před expedicí, k jejíž účasti se zaregistruje, expediční poplatek (viz. článek V, odst. 2) o jehož výši bude informován FK do sedmi dnů od obdržení žádosti o registraci. V případě, že člen neodevzdá expediční poplatek na adresu sdružení do 7 dnů před zahájením expedice, je z účasti na expedici vyřazen. Toto platí v případě, že ve zvadlu, přihlášce (nebo jejich ekvivalentu) nebude nebude uvedeno jinak.

d) Další povinností člena je angažovat se během expedice alespoň v jedné z komisí. Komisi, ve které chce působit, si může svobodně zvolit, konečné slovo však má v této věci Operační komise.

4. Práva členů:

a) Základním právem člena je právo na účast na expedicích i ostatních akcích pořádaných šodúdem. Jakožto i právo na poskytnutí informací o těchto akcích (pozn. tyto informace poskytuje Rada na náklady sdružení v souladu s článkem IV, odst. 3., pís. b). Tato účast musí být registrovaná.

b) Právo na okamžité odvolání (např. okamžitá indispozice k vykonání uloženého úkolu apod.), které se postupuje Radě, jež zváží okolnosti a po dohodě s Valné hromada stanoví konečný verdikt.

c) Právo na informace o stavu finančních prostředků, chodu komisí a záznamech o průběhu expedice. Popřípadě na informace vedlejší, které poskytuje VK (viz. článek III, odst. 3., pís. iI) za poplatek Kč 10,--. V případě, že VK právě neexistuje, dané informace nemohou být poskytnuty.

d) Právem člena je diskutovat s Radou o pořádání příštích expedic a podávat vlastní návrhy.

e) Právo na obdržení jedné kopie stanov šodúdu.Tyto materiály zasílá Rada.

V.

Členské příspěvky, poplatky

1. Roční členské příspěvky ve výši Kč 25,-- odvádí každý člen šodúdu k datu 1. 5. každého roku, podud členství vznikne po tomto datu, poplatek se odvede na začátku expedice.

2. Expediční poplatek odvádí člen šodúdu, který se přihlásil k účasti na expedici ve výši stanovené Radou po dohodě s FK. Tyto poplatky budou vedle sponzorských darů hlavním příjmem expedičních rozpočtů, ze kterých budou financovány expediční výdaje (např. oslavy, ubytování, pokuty, vstupné, úplatky, nezbytné nákupy, atd.). FK má právo v závislosti na měnících se podmínkách (např. vyčerpání expedičního rozpočtu) pružně měnit výši expedičních poplatků, tzn. vybírat další potřebné finance. Případně zbylé prostředky budou nadále spravovány FK jako majetek šodúdu. Maximální výše expedičních poplatků může být stanovena na Kč 201,60.

3. Poplatek za členskou legitimaci Kč 15,-- se platí při předání členské legitimace způsobem z ruky do ruky.

VI.

Majetek sdružení

1. Šodúd VYPRAHLO nemůže svým jménem nabývat práv zavazovat se, ale má samostatnou odpovědnost k vlastnímu majetku.

2. Majetek sdružení spravuje FK.
3. Majetek sdružení tvoří:
a) roční členské příspěvky a poplatky členů ,
b) příjmy z dotací a donací,
c) příjmy z vlastní legální hospodářské činnosti,
d) zůstatky z expedičních poplatků.
4. Majetek sdružení nesmí nabývat hmotné podoby s výjimkou jedné lahve alkoholu.

VII.

Další ustanovení

1. V případě narušení chodu jednotlivých komisí, které objektivně nebylo zaviněno členem této komise, rozhodne o potrestání viníka VH, popř. Rada.

2. Šodúd VYPRAHLO je nepolitické humorné sdružení, působení politických stran nebo prosazování jejich politických programů je v tomto sdružení nepřípustné.

3. O změnách a doplňcích stanov rozhoduje Rada.

4. Originály stanov existují ve dvou vyhotoveních a jsou uloženy u členů Rady.

5. Kontaktní adresa:

Jiří Kučera ml.
Fráni Šrámka 12
Ostrava - Mariánské HoryHavířov 1. 6. 1999.................................................     .................................................
              Krátký Jan v. r.                            Kučera Jiří ml. v. r.
                 člen Rady                                       člen Rady


  Dnešní datum: 16. 04. 2024   Powered by Michal Jeníček, JeníK, phpRS a lightbox